Wizja i misja

WIZJA

IX Liceum Ogólnokształcącego

im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie

Chcemy być szkołą, która swoje działania opiera na takich wartościach jak:

uczciwość, mądrość, poszanowanie.

W pracy dydaktyczno-wychowawczej będziemy współpracować z rodzicami i uczniami zgodnie z zasadą partnerstwa, która stanowi podstawę naszych działań.

Chcemy stworzyć takie sytuacje, które pozwolą wyrównać szanse życiowe uczniów i wpłyną na wszechstronny rozwój ich osobowości.

Poprzez naszą pracę chcemy przygotować młodzież do pełnienia podjętych przez nią ról  społecznych.

Chcemy wskazać uczniom drogę zdrowego trybu życia, wolnego od uzależnień.

Chcemy uwrażliwiać uczniów na uczucia i przekonania drugiej osoby.

Przyjęto do stosowania na zebraniu Rady Pedagogicznej

22 września 2015 r.

 

MISJA

IX Liceum Ogólnokształcącego

Im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie

Naszym celem jest wzbudzenie potrzeby wolności, prawdy i miłości. Dążenie do tych wartości daje gwarancję samorealizacji człowieka i jego dobrego funkcjonowania w społeczeństwie.

Tworzymy szkołę dla tych wszystkich, którzy drogą wytężonej pracy pragną w pełni wykorzystać swoje możliwości w różnych dziedzinach: naukowej, artystycznej, sportowej.

Jednocześnie zakładamy wysoki poziom nauczania gwarantujący naszym absolwentom sukces na dalszym etapie kształcenia, rodzicom – zadowolenie, nauczycielom – satysfakcję. Ważna jest dla nas  życzliwa, przyjazna atmosfera, partnerstwo, wzajemny szacunek i respektowanie  zasad współżycia społecznego.

Oprócz zajęć lekcyjnych prowadzonych na wysokim poziomie zapewniamy naszym uczniom bogatą ofertę zajęć rozszerzających: programy autorskie, edukację multimedialną, partnerską współpracę z młodzieżą krajów UE, zagraniczne projekty edukacyjne, koła zainteresowań.

Zmierzamy do kształtowania człowieka szanującego wolność i sprawiedliwość, odpowiedzialnego za siebie i innych, kierującego się w życiu prawdą, miłością i tolerancją. Człowieka otwartego na kształcenie się przez całe życie, ciekawego świata i użytecznego społeczeństwu; człowieka o ukształtowanym systemie wartości zgodnym z tradycją kultury europejskiej.

Przyjęto do stosowania na zebraniu Rady Pedagogicznej

22 września 2015 r.

Skip to content