Regulamin zmian grup językowych

REGULAMIN ZMIAN GRUP JĘZYKOWYCH

I. Zmiana języka na wniosek ucznia

1. W czerwcu, najpóźniej dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego, uczeń składa do dyrektora szkoły podanie z prośbą o zmianę języka. Podanie musi zawierać uzasadnienie prośby oraz musi być zaopiniowane przez nauczyciela grupy językowej, którą uczeń chce zmienić. Opinia nauczyciela powinna zawierać informacje o poziomie spełniania przez ucznia wymagań edukacyjnych, systematycznym uczęszczaniu oraz aktywności na lekcjach. Dyrektor wyraża zgodę (lub nie) na zmianę języka i informuje o swojej decyzji nauczyciela grupy docelowej. Następnie:

2. Nauczyciel grupy docelowej określa wymagania edukacyjne (do nadrobienia). Uczeń otrzymuje je na piśmie.

3. Uczeń przystępuje do egzaminu (pisemny i ustny) w ostatnim tygodniu sierpnia.

4. Jeśli uzyska z egzaminu ocenę pozytywną, od września rozpoczyna naukę języka w nowej grupie; jeżeli nie to pozostaje w grupie dotychczasowej.

 

II. Zmiana grupy na wyższą na wniosek ucznia

1. Uczeń, który ma przynajmniej ocenę dobry na koniec roku, zgłasza w czerwcu (po ustaleniu oceny końcoworocznej) swojemu nauczycielowi j. obcego chęć zmiany grupy. Nauczyciel opiniuje podanie ucznia, które uczeń składa do dyrektora szkoły.

2. Uczeń otrzymuje na piśmie wymagania edukacyjne (do nadrobienia).

3. Uczeń przystępuje do egzaminu (pisemny i ustny) w ostatnim tygodniu sierpnia.

4. Jeżeli uzyska ocenę pozytywną, to od września rozpoczyna naukę w nowej grupie.

5. Zmiana grupy na wyższą możliwa jest też z rekomendacji nauczyciela.

 

III. Zmiana grupy na niższą możliwa jest tylko z rekomendacji nauczyciela.

Nauczyciel języka może zaproponować zmianę grupy z wyższej do niższej, jeśli uczeń – mimo wszelkich starań – wykazuje braki nie do nadrobienia w danej grupie.

Skip to content