Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności IX Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie

 

 

Wstęp Deklaracji

IX Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wroblewski.krakow.pl

 

IX Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie (w skrócie IX LO):

Telefon: +48 12 633 37 64

E-mail: sekretariat@wroblewski.krakow.pl

Adres korespondencyjny: ul. Czapińskiego 5, 30-048 Kraków

 

Data publikacji strony internetowej: 2014-03-06.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-01.

 

Strona internetowa www.wroblewski.krakow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań IX LO,
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań IX LO.

 

Strona nie posiada ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami. Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia finansowe dla podmiotu publicznego,

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika IX LO. Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W IX LO w Krakowie do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona jest obsługa sekretariatu, e-mail: sekretariat@wroblewski.krakow.pl, telefon: 12  633 37 64 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba IX Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Wróblewskiego: ul. Czapińskiego 5, 30-048 Kraków, spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

W zakresie dostępności architektonicznej:

  1. przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie), przestrzenie komunikacyjne budynku nie są wolne od barier pionowych (komunikacja pionowa – schody; nie ma wind/ windy)
  2. istnieje rozwiązanie architektoniczne – rampa podjazdowa – umożliwiająca dostęp do pomieszczeń na parterze
  3. zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, w sposób wizualny – tablice informacyjne oraz portier
  4. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  1. zapewnienie komunikacji ze szkołą na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową

 

Kraków, 22 września 2020 r.

Skip to content