Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

System określa:

 • role i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działań,
 • czas i miejsce realizacji zadań,
 • oczekiwane efekty,
 • metody pracy.

Cele szkolnego doradztwa zawodowego:

 • Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków i mobilności zawodowej.
 • Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
 • Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 • Pomoc nauczycielom w realizacji w ramach lekcji przedmiotowych, tematów związanych z wyborem zawodu.
 • Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów.
 • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje.
 • Pomoc uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 • Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia pracy zawodowej.
 • Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
 • Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły.
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych.
 • Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły oraz realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej zgodnie z programem wychowawczym szkoły.
 • Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD, wideo).
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa.

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w ramach pracy z uczniami obejmuje:

 • poznawanie siebie,
 • autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych, poznawanie zawodów,
 • analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy,
 • indywidualną pracę z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły i zawodu,
 • udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej,
 • pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego,
 • konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów,
 • pomoc w poszerzaniu wiedzy ogólnej i budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno-zawodowego,
 • przedstawienie możliwości nabywania kwalifikacji zawodowych w trakcie nauki w szkole,
 • określenie zgodności predyspozycji uczniów z realizowanym kierunkiem kształcenia,
 • wskazywanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych w systemie poza oświatowym,
 • poruszanie się na rynku pracy (poszukiwanie i utrzymywanie pracy oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych: poszukiwanie pierwszej pracy, bezrobocie, mobilność zawodowa, ograniczenia zdrowotne),
 • przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzamin, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, adaptacja do nowych warunków, bezrobocie,
 • udzielanie informacji dotyczącej wpływu rynku pracy na planowanie kariery, obejmujące: zapotrzebowanie na pracowników w różnych branżach w ostatnich latach, cechy dobrego pracownika oczekiwane przez pracodawców,
 • kształtowanie umiejętności świadomego wyboru i poszukiwania pracy,
 • kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego i kontynuacji nauki w szkołach wyższych, szkołach policealnych lub w systemie kształcenia ustawicznego.

Opis programu

Program doradztwa zawodowego IX Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie realizowany jest w trzech modułach:

Moduł I – Jaki jestem?

Zadaniem modułu I jest stworzenie uczniom warunków do lepszego poznania swojej osobowości i odpowiedzi m.in. na pytania:

 • Co najbardziej lubię robić?
 • Co mnie naprawdę pasjonuje?
 • W jakich sytuacjach mam najwięcej energii?
 • W jakich dziedzinach życia czuję się najlepiej?
 • Jakie miejsce zajmuję w grupie?
 • Jakie są moje mocne i słabe strony?
 • Jak radzić sobie ze stresem?

Moduł II – Kim będę?

W module II uczniowie odpowiadają sobie m.in. na pytania:

 • W jakich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego widzę siebie w przyszłości?
 • Jaki zawód uważam za najbardziej interesujący?
 • Co według mnie znaczy interesująca praca? Jakie warunki musi spełniać taka praca?
 • Jakie są popularne, mało znane zawody?
 • Jakie jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy?

Moduł III – Co mogę?

W module III uczniowie powinni znaleźć odpowiedzi m.in. na pytania:

 • Czy będę kontynuować naukę po ukończeniu szkoły?
 • Jaką wybrać szkołę?
 • A może założę własną firmę?
 • Może potrzebuję specjalistycznej wiedzy?
 • Czy nie warto ujrzeć siebie za rok na jakimś kursie?
 • Gdzie mogę uzyskać pomoc?
 • Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

IX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie współpracuje z Panią Renatą Koclęga – doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie, ul. Siewna 23d. Wszystkie klasy drugie w naszej szkole odbywają zajęcia z Panią Renatą Koclęga. Celem zajęć jest pomoc uczniom w sprecyzowaniu zainteresowań pod kątem wyboru przyszłego zawodu. Chętni uczniowie mogą również skorzystać z indywidualnych spotkań dotyczących doradztwa zawodowego z Panią Koclęga w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W bibliotece szkolnej dostępne są informatory maturalne, przewodniki dotyczące kierunków studiów, ulotki informacyjne. Materiały te są na bieżąco aktualizowane. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!

Skip to content