Chemia

chemia

Jak zbudowany jest atom? Czy jego budowa wpływa na położenie pierwiastka chemicznego w układzie okresowym? Kim był Mendelejew? Czym jest hybrydyzacja orbitali atomowych? Jakie znamy rodzaje wiązań chemicznych? O czym mówi prawo Avogadra? I czy reguła przekory jest choć trochę niesforna?

 

Chemiczne rozważania na poziomie szkoły ponadpodstawowej zawierają w sobie umiejętności naukowego myślenia, przedstawiania relacji pomiędzy określonymi procesami chemicznymi. Przedmiot ten wiąże się z opisywaniem związków przyczynowo – skutkowych, dokonywaniem analiz, wyciąganiem wniosków. Ponadto pełni istotną rolę wśród przedmiotów przyrodniczych.

 

Nauczyciele uczący chemii w IX Liceum Ogólnokształcącym realizują wszystkie zagadnienia wynikające z podstawy programowej, w sposób mający na celu korelację międzyprzedmiotowe – zajęcia wykorzystują wiedzę z pokrewnych dziedzin – matematyki, biologii, przyrody, podkreślają też obecność zagadnień chemicznych w życiu codziennym. Oprócz standardowego podziału na chemię organiczną i nieorganiczną, na zajęciach pojawiają się elementy ochrony środowiska związane ze zmianami globalnymi.

 

Przygotowanie do egzaminu maturalnego wiąże się z kształtowaniem umiejętności kluczowych takich jak: pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji, rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów (np. wykonywanie obliczeń wynikających z praw chemicznych), a także opanowanie czynności praktycznych poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Istotne staje się także odpowiednie posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym, odczynnikami chemicznymi i zastosowaniem swojej wiedzy w praktyce podczas wykonywania doświadczeń.

 

Analiza arkuszy maturalnych, organizacja próbnych egzaminów, prowadzenie konsultacji dla zainteresowanych uczniów staje się priorytetem dla zespołu uczącego w obliczu nadchodzącego wyzwania, jakim jest egzamin dojrzałości. Nasze Liceum wspiera efektywne działanie – skuteczność nauczania chemii wiąże się z prowadzeniem lekcji w grupach, w pracowni wyposażonej w sprzęty, odczynniki chemiczne i inne rekwizyty pomocne podczas wykonywania niezbędnych badań.

 

Warto podkreślić, że „Wróblewski” podejmuje także współpracę z uczelniami wyższymi (m.in. Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziałem Energetyki i Paliw AGH) – dzięki której uczniowie mają szansę uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych, wykładach, sesjach naukowych.

 

Należy podkreślić, że chemia to przedmiot eksperymentalny – przeprowadzenie doświadczenia chemicznego wraz z jego prawidłowym opisem, a także intensywna praca z działaniami rachunkowymi to najważniejsze zadania uczniów, do których dołączone zostają – prawidłowa obserwacja i rozwiązanie problemu, jak również wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

 

 

Kraków, 2019, mgr inż. Piotr Kmiecik, mgr inż. Beata Natkaniec – nauczyciele chemii