Biologia

biologia

Powiedz mi to zapomnę, naucz mnie to może zapamiętam, zaangażuj mnie to się nauczę” Benjamin Franklin

Na co dzień w pracy z uczniami wykorzystujemy różnorodne metody aktywizujące uczniów do twórczego poznawania przyrody.

Podczas lekcji uczniowie mają możliwość wykonywania obserwacji makroskopowych i mikroskopowych oraz projektowania eksperymentów biologicznych.

Wykorzystujemy metodę IBSE (j.ang Inquiry Based Science Education) czyli odkrywanie przez dociekanie i rozumowanie. Metoda ta oparta jest na rozbudzaniu aktywności intelektualnej uczniów, którzy osobiście uczestniczą w procesie badawczym więc wpływa pozytywnie na osiągnięcia uczniów, na efektywność nauczania oraz uczenia się. Ponadto zapewnia zdobywanie wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu, daje także możliwość rozwoju kompetencji osobowych (umiejętność samooceny/ewaluacji) uczy współpracy w grupie (komunikatywność, odpowiedzialność) i rozwija kompetencje językowe (prezentowanie wyników, dyskusje, publiczny przekaz informacji).

Wykorzystujemy prezentacje multimedialne, foliogramy, filmy edukacyjne, okazy i preparaty zgromadzone w pracowni biologicznej.

Organizujemy wycieczki edukacyjne, m.in. do Muzeum Anatomii CM UJ, Muzeum Zoologicznego UJ, Ogrodu Botanicznego, Muzeum Paleobotanicznego IB UJ.

Szczególnie zainteresowani uczniowie problematyką ekologiczną i ochroną środowiska mają możliwość uczestnictwa w konkursach ekologicznych: EKO-PLANETA, OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ. oraz w akcjach, projektach ekologicznych i prozdrowotnych organizowanych przez instytucje pozaszkolne.

Uczniowie, którzy chcą poszerzać swoje zainteresowania problemami żywieniowymi oraz upowszechnianiem racjonalnego żywienia, promowaniem zdrowego stylu życia mają możliwość przystąpienia do ogólnopolskiej rywalizacji w Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności oraz w Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia.

Ponadto uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczą  w akcjach, projektach ekologicznych i prozdrowotnych organizowanych przez instytucje pozaszkolne, np. Ogólnopolski projekt „Mam haka na raka” czy Małopolska Noc Naukowców.

Motywujemy uczniów wykorzystując narzędzia coachingowe. Staramy się wydobyć potencjał i mocne strony uczniów by mogli rozwijać się na miarę swoich możliwości. Stosując podejście coachingowe sprawiamy, że uczniowie uczą się jak można rozwiązywać problemy i realizować własne cele. Biorą więc odpowiedzialność za proces nauki i rozwijają zdolność do świadomego i konstruktywnego myślenia.

Przygotowując uczniów do egzaminu maturalnego z biologii w zakresie rozszerzonym, zwracamy szczególną uwagę na doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań maturalnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.

Organizujemy dla uczniów dodatkowe zajęcia pozalekcyjne Warsztaty maturalne. Uczniowie mają możliwość sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności przystępując do próbnego egzaminu maturalnego z biologii, opracowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Zespół Nauczycieli Biologii

Wydarzenia związane z realizacją podstawy programowej z biologii

Rok szkolny 2022/ 2023

24.03.2023, Klasa 3d na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UJ

03.03.2023, Klasa 1c w Muzeum Farmacji CMUJ

01.03.2023, Klasa 3d w Muzeum Anatomii CMUJ

24.01.2023, Podsumowanie programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”

14.12.2022, Lekcja biologii klasy 2d w Ogrodzie Botanicznym UJ

05.12.2022, Podsumowanie ogólnopolskiego programu profilaktyczno-edukacyjnego na temat czerniaka „Znamię! Znam je?”

04.10.2022, Wyjście klas 3c i 4d do Muzeum Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego

23.09.2022, Wyjście klasy 2d do Muzeum Farmacji

23.09.2022, Biolodzy z 3d w Muzeum Przyrodniczym

 

Skip to content