Koncepcja pracy szkoły

 

Koncepcja pracy IX Liceum Ogólnokształcącego

im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie

I. Misja IX Liceum Ogólnokształcącego:

Szkoła XXI wieku musi odpowiadać na wymagania stawiane przez społeczeństwo wiedzy, brać pod uwagę procesy globalizacji, a jednocześnie dbać o zachowanie tożsamości kulturowej i narodowej Swoich Wychowanków.

Bogata tradycja IX Liceum Ogólnokształcącego sięgająca lat 50-tych XX wieku oraz postać Patrona prof. Zygmunta Wróblewskiego są ważnymi elementami programu dydaktyczno-wychowawczego naszej szkoły. Nauczanie i wychowanie w duchu demokracji, sprawiedliwości, uczciwości, wartości chrześcijańskich i uniwersalnych, poszanowania godności i praw człowieka, patriotyzmu i otwarcia na wartości innych kultur, stanowią spójny proces edukacyjny.

Liceum Ogólnokształcące, jako kolejny etap kształcenia, następujący po gimnazjum, stwarza Uczniom warunki do nauki przedmiotów na poziomie podstawowym oraz poszerzenia i pogłębiania wiedzy

w zakresie wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Wiedza i umiejętności zdobyte w liceum zapewniają Uczniom przygotowanie do egzaminu maturalnego

 i stanowią fundament dalszej edukacji oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Kształcenie w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Wróblewskiego jest zgodne

z podstawą programową określoną przez Ministra Edukacji Narodowej oraz uwzględnia zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie kompetencji kluczowych  w procesie uczenia się

przez całe życie.

II. Cele edukacji w IX Liceum Ogólnokształcącym:

 • IX Liceum Ogólnokształcące kształtuje tożsamość osobową, narodową i kulturową ucznia

 • Zapewnia poznanie dzieł wchodzących w skład dziedzictwa kultury polskiej, europejskiej i światowej

 • Rozwija sprawność komunikacyjną w języku ojczystym, wspomaga kulturę językową i uwrażliwia na piękno mowy ojczystej

 • Przygotowuje Ucznia do świadomego i krytycznego odbioru dzieł kultury

 • Umożliwia rozwijanie wybranych rodzajów aktywności twórczej, przez indywidualne lub zespołowe formy działań artystycznych

 • Przygotowuje do porozumiewania się w dwóch językach obcych – na poziomie zaawansowanym lub na poziomie podstawowym

 • Kształci kompetencje matematyczne – umiejętność liczenia, odczytywania i przedstawiania informacji w formie wzorów, modeli, wykresów, tabel, wykorzystania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów w codziennych sytuacjach, rozwija myślenie logiczne i przestrzenne

 • Kształci kompetencje informatyczne, pozwalające wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjno- komunikacyjne w nauce, pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Uczy wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji

 • Kształci kompetencje społeczne i obywatelskie

 • Kształtuje postawy aktywności fizycznej, prozdrowotnej i proekologicznej

 • Wyzwala inicjatywy Uczniów, wspiera samorządność uczniowską i przedsiębiorczość

 • Stawarza warunki do pracy zespołowej

 • Przygotowuje do uczenia się przez całe życie i samokształcenia

 • Umożliwia rozwój takich cech jak: krytyczne myślenie, kreatywność, inicjatywność, umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz konstruktywne kierowanie emocjami.

III. Działalność dydaktyczno-wychowawcza IX Liceum Ogólnokształcącego:

Zmiany zachodzące we współczesnym świecie, wywołane rozwojem technologii informacyjno – komunikacyjnych, mają zasadniczy wpływ na zadania i rolę szkoły. Szkoła przestaje być wyłącznym źródłem informacji i wiedzy. Uczeń korzystając  z Internetu i multimediów z łatwością zdobywa informacje, które dawniej przekazywał Nauczyciel. Nauczyciel XXI wieku nie może poprzestać jedynie na przekazywaniu Uczniom wiedzy, lecz musi pomóc im w organizowaniu procesu samodzielnego uczenia się i przygotować do uczenia się przez całe życie. Nauczyciel zarządza procesem uczenia się i rozwoju Uczniów, stosując różne sposoby wspierania i motywowania Uczniów do zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności. Nauczyciel ocenia postępy Ucznia, daje mu informację zwrotną, która pomaga dalej się uczyć, zachęca do wysiłku i pokonywania trudności.

 1. 1.     Oferta edukacyjna IX Liceum Ogólnokształcącego:

Oferta edukacyjna IX Liceum Ogólnokształcącego jest zgodna z podstawą programową kształcenia ogólnego na IV etapie edukacyjnym. Ponadto z inicjatywy Nauczycieli zostały opracowane programy autorskie, które dostosowane są do  w każdym roku szkolnym ofertę oddziałów edukacyjnych odpowiadającą ich potrzebom oraz oczekiwaniom nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego.

 1. 2.     Zajęcia pozalekcyjne:

Oferta zajęć pozalekcyjnych służy rozwijaniu zainteresowań i twórczych uzdolnień Uczniów, zarówno artystycznych jak i naukowych, i tworzona jest w ramach możliwości organizacyjno-kadrowych szkoły. Koła zainteresowań działające w IX Liceum Ogólnokształcącym, to:

 • Teatr Szkolny „Scena” dla Uczniów pragnących aktywnie rozwijać swoje talenty artystyczne. Zespół przygotowuje przedstawienia okolicznościowe i wystawia je w szkole oraz poza szkołą, na zaproszenia różnych instytucji

 • Gazetka Szkolna ”Dziewiątka” – projekt realizowany przez Uczniów zainteresowanych dziennikarstwem, umożliwia zapoznanie się z warsztatem pracy dziennikarza i publikowanie własnej twórczości pisarskiej

 • Szkolne Koło Sportowe – rozwija sprawność fizyczną poprzez gry zespołowe (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna i nożna)

 • Koło Historyczne – angażuje Uczniów zainteresowanych historią Polski, Europy i świata

 • Koło Ekologiczne – uczy podejmowania działań służących poprawie stanu środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, w skali lokalnej i dalszej

 • Warsztaty Biologiczne – rozszerza zainteresowania biologiczne Uczniów, bazuje na projektach tematycznych dotyczących szeroko pojętych dziedzin życia ludzkiego i zdrowia

 • Chór szkolny – rozwija uczniów muzycznie, włącza w świadome korzystanie z zasobów kultury i uczestniczenie w życiu kulturalnym szkoły, dzielnicy, Krakowa, Małopolski i Polski

 • Wolontariat – dla Uczniów aktywnych i chętnych do niesienia pomocy innym, kształtuje postawy wrażliwości społecznej i współodpowiedzialności za sprawy społeczne.

 • Warsztaty i konsultacje przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego

 1. 3.     Edukacja czytelnicza i medialna:

IX Liceum Ogólnokształcące  posiada dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną wraz z czytelnią i dostępem do Internetu, które umożliwiają Uczniom samodzielne wyszukiwanie informacji. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia Uczniom księgozbiór oraz nadzoruje korzystanie z Internetu, multimediów oraz czytelni.

Nauczyciel bibliotekarz wyposaża Uczniów w kompetencje informacyjne, związane z:

- rozpoznaniem potrzeb informacyjnych,

- efektywnymi sposobami dotarcia do potrzebnej informacji,

- krytyczną oceną informacji i jej źródła,

- włączeniem informacji do zasobu swojej wiedzy,

- wykorzystaniem informacji w określonym celu,

- etycznymi, prawnymi i ekonomicznymi zasadami wykorzystywania informacji.

Ponadto nauczyciel bibliotekarz we współpracy z innymi nauczycielami i partnerami szkoły  podejmuje działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną Uczniów.

 1. 4.     Edukacja integracyjna:

Edukacja integracyjna zapobiega społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych. Losy niepełnosprawnych Absolwentów IX Liceum Ogólnokształcącego potwierdzają głęboki sens i wartość integracji. Integracja osób niepełnosprawnych przynosi korzyści również Uczniom zdrowym, ucząc ich wrażliwości, gotowości do niesienia pomocy, tolerancji i postaw prospołecznych. Wymagania edukacyjne wobec Uczniów niepełnosprawnych muszą być dostosowane do ich indywidualnych możliwości i potrzeb. Również warunki zdawania egzaminu maturalnego są dostosowane do niepełnosprawności i schorzeń Uczniów (np. oddzielna komisja, wydłużony czas trwania egzaminu, nauczyciel wspomagający, sprzęt specjalistyczny, itd.) – dostosowanie to musi być zgodne z Komunikatem ogłaszanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Uczniowie niepełnosprawni otaczani są szczególną opieką szkolnego pedagoga. Jeśli mają problemy z nauką, otrzymują dodatkową pomoc nauczycielską w ramach tzw. godzin indywidualnych konsultacji.

 1. 5.      Program wychowawczy i szkolny program profilaktyki:

Program wychowawczy IX Liceum Ogólnokształcącego opatrzony jest mottem z przemówienia Jana Pawła II wygłoszonego 2 czerwca 1980 roku w UNESCO:

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, tzn., ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugich, ale i dla drugich …”

Pielęgnowaniu tradycji szkoły służą uroczystości i imprezy szkolne:

 • Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego
 • Warsztaty Integracyjne dla uczniów klas I-szych we wrześniu
 • Ślubowanie uczniów klas I-szych
 • Obchody Święta Niepodległości Polski w dniu 11 listopada
 • Bal Studniówkowy
 • Uroczystość pożegnania Uczniów klas III-cich
 • Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Dzień Sportu Szkolnego połączony z obchodami Dnia Patrona Szkoły
 • Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego

 1. 6.     Samorządność uczniowska:

IX Liceum Ogólnokształcące stwarza Uczniom przestrzeń do aktywności i samodzielności, wspierając samorządność uczniowską i zachęcając do stosowania demokratycznych procedur w życiu szkoły. Corocznie w tajnych i powszechnych wyborach szkolnych wyłaniany jest Samorząd Uczniowski. Opiekę nad Samorządem sprawuje wybrany przez Uczniów nauczyciel. Inicjatywy uczniowskie otrzymują wsparcie nauczycieli, ale przebycie drogi od pomysłu do realizacji odbywa się w dużej mierze samodzielnie przez Uczniów. Planowanie, organizowanie i ocenianie własnej pracy jest zasadą działań samorządu. Samorząd Uczniowski organizuje wiele akcji charytatywnych, imprez szkolnych i pozaszkolnych.

 1. 7.      Współpraca z Rodzicami:

Szkoła wspiera Rodziców w realizacji zadań wychowawczych. Rodzice lub prawni opiekunowie Uczniów są najważniejszymi partnerami szkoły w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Zebrania wychowawców z Rodzicami odbywają się kilka razy w czasie roku szkolnego. Ponadto organizowane są dyżury Nauczycieli dla Rodziców. Organem przedstawicielskim ogółu rodziców jest Rada Rodziców, wybierana we wrześniu każdego roku. Z kolei Rada Rodziców wybiera spośród siebie tzw. Prezydium, które prowadzi bieżącą działalność we współpracy z dyrekcją i nauczycielami.

 1. 8.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla Uczniów i ich Rodziców jest zadaniem szkolnego pedagoga, w szczególności:

 • wspieranie Rodziców i Nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • w trudnych sytuacjach wychowawczych podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych
 • sprawowanie opieki nad Uczniami w oddziałach oraz nad uczniami objętymi spełnianiem obowiązku nauki w formie nauczania indywidualnego
 • podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programów szkolnych
 • działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 1. 9.      IX Liceum Ogólnokształcące w środowisku lokalnym:

IX Liceum Ogólnokształcące współdziała z wieloma organizacjami i instytucjami:

 • Uczniowie i Rodzice Uczniów
 • Urząd Miasta Krakowa
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
 • Rada Dzielnicy V Miasta Krakowa
 • Wyższe Uczelnie: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Akademia Wychowania Fizycznego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy
 • Szkolny Związek Sportowy
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
 • Centrum Interwencji Kryzysowej
 • Domowe Hospicjum Dla Dzieci – Alma Spei
 • Stowarzyszenie „Wiosna” – Szlachetna Paczka
 • Domy Dziecka
 • Dzielnicowe Koło Emerytów
 • Parafia Św. Szczepana
 • Filharmonia Krakowska
 • Opera Krakowska
 • Teatry, Kina, Domy Kultury, Muzea Miasta Krakowa
 • Policja, Straż Miejska
 • Schronisko dla bezdomnych zwierząt
 • Media: radio, prasa, telewizja
 • Zaprzyjaźnione szkoły ponadgimnazjalne

 1. 10.   Partnerska współpraca zagraniczna:

IX Liceum Ogólnokształcące ma długoletnią tradycję w prowadzeniu partnerskich wymian zagranicznych. W latach osiemdziesiątych XX wieku rozpoczęła się systematyczna współpraca partnerska ze szkołami średnimi w Niemczech (Stuttgart) i trwała do 2007 r.

Po roku 2000 zaistniała partnerska współpraca zagraniczna ze szkołą w Westerburgu w Nadrenii-Palatynacie w Niemczech, która objęła Uczniów, Nauczycieli, Rodziców i Dyrekcję. Dwa razy do roku odbywa się szkolna wymiana Uczniów i Nauczycieli. Formy tych spotkań realizowane są poprzez aktywne metody zajęć np. metoda projektu. Dyrektor pozostaje w ścisłej współpracy z dyrektorem partnerskiej szkoły Konrad-Adenauer-Gymnasium w Westerburgu w obszarach: zarządzanie, procesy edukacyjne, efekty kształcenia i wychowania, w szczególności wychowania do wartości.

W 2013 r. nawiązano systematyczną współpracę w zakresie edukacji europejskiej z instytucją Europahaus w Bad Marienbergu w Niemczech/ Nadrenia Palatynat. Uczniowie IX Liceum biorą co roku udział w międzynarodowym angielskojęzycznym projekcie młodzieżowym współfinansowanym ze środków programu EU Erasmus+.

Od roku 2006 nawiązano współpracę ze szkołami włoskimi (Rosetto, Anzio), z którymi realizowane są projekty tematyczne: np. „Polska ziemia – włoska królowa”, „Pamiętajmy o wojnie – by żyć dla pokoju”.

 1. 11.   Doskonalenie zawodowe nauczycieli:

Rozwój zawodowy Nauczycieli jest niezbędny do zapewnienia rozwoju jakościowego szkoły. wewnątrzszkolne doskonalenie Nauczycieli (WDN) obejmuje:

 • Szkolenia Rady Pedagogicznej organizowane przez dyrekcję szkoły
 • Pracę samokształceniową Nauczycieli w zespołach przedmiotowych
 • Udział Nauczycieli w doskonaleniu zawodowym organizowanym przez Ośrodki Doskonalenia Zawodowego w kraju i za granicą w formie: konferencji metodycznych, kursów, kursów przez Internet, warsztatów, szkoleń
 • Studia podyplomowe organizowane przez wyższe uczelnie
 • Samokształcenie
 • Kursy i szkolenia organizowane przez CKE i OKE
 • Program hospitacyjny w ramach projektu edukacyjnego ze środków Erasmus+.

 1. 12.   Rozwój bazy techno-dydaktycznej IX Liceum Ogólnokształcącego:

Budynek szkoły pochodzi z lat pięćdziesiątych XX wieku. Ważniejsze remonty, które przeprowadzono

w ostatnich latach:

 • Modernizacja sieci Internetowej, wdrożenie dziennika elektronicznego
 • Monitoring wizyjny – rozbudowa sieci
 • Sala gimnastyczna i zaplecze dla nauczycieli wychowania fizycznego, węzeł sanitarny
 • Gabinet pedagoga
 • Likwidacja mieszkania służbowego, przekształcenie pomieszczeń na biura księgowości
 • Doprażanie sal lekcyjnych i zapleczy w meble szkolne
 • Malowanie korytarzy i sal lekcyjnych
 • Realizacja programu hydroizoalcji fundamentów budynku szkolnego
 • Doposażenie w sprzęt multimedialny i komputery
 • Elektroniczne wypożyczanie księgozbioru
 • Centrum Multimedialne w czytelni szkolnej
 • Siłownia szkolna z przyległościami
 • Remont i modernizacja pracowni chemicznej
 • Szatnie uczniowskie – zmiana koncepcji obsługi uczniów
 • Bieżący remont sal lekcyjnych i zapleczy oraz pokoju nauczycielskiego

„Koncepcję pracy IX Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Wróblewskiego” opracowano w roku 2000, modyfikowano w 2005 r. a w okresie od marca do sierpnia 2011 r. dokonano jej aktualizacji we współpracy z następującymi podmiotami: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd Szkolny, Rada Rodziców, Pracownicy niepedagogiczni.

22 września 2015 r. Rada pedagogiczna dokonała przeglądu merytorycznego dokumentu.

 

Przyjęto do stosowania w formie dokumentu na zebraniu Rady Pedagogicznej

w dniu 22 września 2015 r.