Koncepcja pracy szkoły

 Koncepcja pracy IX Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie

I. Misja IX Liceum Ogólnokształcącego:

Szkoła XXI wieku musi odpowiadać na wymagania stawiane przez społeczeństwo wiedzy, brać pod uwagę procesy globalizacji, a jednocześnie dbać o zachowanie tożsamości kulturowej i narodowej swoich Wychowanków.

Bogata tradycja IX Liceum Ogólnokształcącego sięgająca lat 50-tych XX wieku oraz postać patrona prof. Zygmunta Wróblewskiego są ważnymi elementami programu dydaktyczno-wychowawczego naszej szkoły. Nauczanie i wychowanie w duchu demokracji, sprawiedliwości, uczciwości, wartości chrześcijańskich i uniwersalnych, poszanowania godności i praw człowieka, patriotyzmu i otwarcia na wartości innych kultur, stanowią spójny proces edukacyjny.

Liceum Ogólnokształcące, jako kolejny etap kształcenia, następujący po szkole podstawowej, stwarza Uczniom warunki do nauki przedmiotów na poziomie podstawowym oraz poszerzenia i pogłębiania wiedzy w zakresie wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Wiedza i umiejętności zdobyte w liceum zapewniają Uczniom przygotowanie do egzaminu maturalnego i stanowią fundament dalszej edukacji oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Kształcenie w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Wróblewskiego jest zgodne z podstawą programową określoną przez Ministra Edukacji Narodowej oraz uwzględnia zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

 

II. Cele edukacji w IX Liceum Ogólnokształcącym:

 • IX Liceum Ogólnokształcące kształtuje tożsamość osobową, narodową i kulturową ucznia

 • Zapewnia poznanie dzieł wchodzących w skład dziedzictwa kultury polskiej, europejskiej i światowej

 • Rozwija sprawność komunikacyjną w języku ojczystym, wspomaga kulturę językową i uwrażliwia na piękno mowy ojczystej

 • Przygotowuje Ucznia do świadomego i krytycznego odbioru dzieł kultury

 • Umożliwia rozwijanie wybranych rodzajów aktywności twórczej, przez indywidualne lub zespołowe formy działań artystycznych

 • Przygotowuje do porozumiewania się w dwóch językach obcych, w jednym na poziomie zaawansowanym w drugim na poziomie podstawowym

 • Kształci kompetencje matematyczne – umiejętność liczenia, odczytywania i przedstawiania informacji w formie wzorów, modeli, wykresów, tabel, wykorzystania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów w codziennych sytuacjach, rozwija myślenie logiczne i przestrzenne

 • Kształci kompetencje informatyczne, pozwalające wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjno- komunikacyjne w nauce, pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Uczy wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji

 • Kształci kompetencje społeczne i obywatelskie

 • Kształtuje postawy aktywności fizycznej, prozdrowotnej i proekologicznej

 • Wyzwala inicjatywy Uczniów, wspiera samorządność uczniowską i przedsiębiorczość

 • Stawarza warunki do pracy zespołowej

 • Przygotowuje do uczenia się przez całe życie i samokształcenia

 • Umożliwia rozwój takich cech jak: krytyczne myślenie, kreatywność, inicjatywność, umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz konstruktywne kierowanie emocjami.

 

III. Działalność dydaktyczno-wychowawcza IX Liceum Ogólnokształcącego:

Zmiany zachodzące we współczesnym świecie, wywołane rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych, mają wpływ na zadania i rolę szkoły. Szkoła przestaje być wyłącznym źródłem informacji i wiedzy. Uczeń korzystając z Internetu i multimediów z łatwością zdobywa informacje, które dawniej przekazywał Nauczyciel. Nauczyciel XXI wieku nie może poprzestać jedynie na przekazywaniu Uczniom wiedzy, lecz musi pomóc im w organizowaniu procesu samodzielnego uczenia się i przygotować do uczenia się przez całe życie. Nauczyciel zarządza procesem uczenia się i rozwoju Uczniów, stosując różne sposoby wspierania i motywowania Uczniów do zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności. Nauczyciel ocenia postępy Ucznia, daje mu informację zwrotną, która pomaga dalej się uczyć, zachęca do wysiłku i pokonywania trudności.

 1. 1. Oferta edukacyjna IX Liceum Ogólnokształcącego:

Oferta edukacyjna IX Liceum Ogólnokształcącego jest zgodna z podstawą programową kształcenia ogólnego na III etapie edukacyjnym. Ponadto z inicjatywy Nauczycieli zostały opracowane programy autorskie, które dostosowane do oferty oddziałów edukacyjnych odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego.

 1. 2. Zajęcia pozalekcyjne:

Oferta zajęć pozalekcyjnych służy rozwijaniu zainteresowań i twórczych uzdolnień Uczniów, zarówno artystycznych jak i naukowych, i tworzona jest w ramach możliwości organizacyjno-kadrowych szkoły. Koła zainteresowań działające w IX Liceum Ogólnokształcącym, to:

• Chór szkolny Passeres  – rozwija uczniów muzycznie, włącza w świadome korzystanie z zasobów kultury i uczestniczenie w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego

• Teatr szkolny Scena – rozwija talenty artystyczne Uczniów, przygotowuje okolicznościowe przedstawienia, wystawia je w szkole i poza szkołą, na zaproszenia zewnętrznych instytucji

• Szkolne Koło Sportowe – rozwija sprawność fizyczną poprzez gry zespołowe (siatkówka, koszykówka)

• Koło ekologiczne – uczy podejmowania działań służących poprawie stanu środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, w skali lokalnej i dalszej

• Warsztaty biologiczne – rozszerzają zainteresowania biologiczne Uczniów, bazują na projektach tematycznych dotyczących szeroko pojętych dziedzin życia ludzkiego i zdrowia

• Wolontariat – dla Uczniów aktywnych i chętnych do niesienia pomocy innym, kształtuje postawy wrażliwości społecznej i współodpowiedzialności za sprawy społeczne

• Warsztaty i konsultacje przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, chemia, języki obce)

• Koło debat oksfordzkich

• Dodatkowe zajęcia języka polskiego dla uczniów z zagranicy

IX Liceum Ogólnokształcące  posiada dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną wraz z czytelnią i dostępem do Internetu, które umożliwiają Uczniom samodzielne wyszukiwanie informacji. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia Uczniom księgozbiór oraz nadzoruje korzystanie z Internetu, multimediów oraz czytelni.

1. 3. Nauczyciel bibliotekarz wyposaża Uczniów w kompetencje informacyjne, związane z:

- rozpoznaniem potrzeb informacyjnych,
- efektywnymi sposobami dotarcia do potrzebnej informacji,
- krytyczną oceną informacji i jej źródła,
- włączeniem informacji do zasobu swojej wiedzy,
- wykorzystaniem informacji w określonym celu,
- etycznymi, prawnymi i ekonomicznymi zasadami wykorzystywania informacji.

 

Ponadto nauczyciel bibliotekarz we współpracy z innymi nauczycielami i partnerami szkoły  podejmuje działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną Uczniów.

 1. 4. Edukacja integracyjna:

Edukacja integracyjna zapobiega społecznemu wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami. Losy niepełnosprawnych Absolwentów IX Liceum Ogólnokształcącego potwierdzają głęboki sens i wartość integracji. Integracja osób z niepełnosprawnościami przynosi korzyści również Uczniom zdrowym, ucząc ich wrażliwości, gotowości do niesienia pomocy, tolerancji i postaw prospołecznych. Wymagania edukacyjne wobec Uczniów z niepełnosprawnościami muszą być dostosowane do ich indywidualnych możliwości i potrzeb. Również warunki zdawania egzaminu maturalnego są dostosowane do niepełnosprawności i schorzeń Uczniów (np. oddzielna komisja, wydłużony czas trwania egzaminu, nauczyciel wspomagający, sprzęt specjalistyczny, itd.) – dostosowanie to musi być zgodne z komunikatem ogłaszanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Uczniowie z niepełnosprawnościami otaczani są opieką szkolnego pedagoga.

Szkoła jest otwarta na uczniów z doświadczeniem migracji oraz na uczniów z zagranicy, którzy objęci są wsparciem psychologiczno-pedagogicznym.

 1. 5. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny:

Program wychowawczo-profilaktyczny IX Liceum Ogólnokształcącego opatrzony jest mottem z przemówienia Jana Pawła II wygłoszonego 2 czerwca 1980 roku w UNESCO: „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, tzn., ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugich, ale i dla drugich …”

Pielęgnowaniu tradycji szkoły służą uroczystości i imprezy szkolne:

 • Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego
 • Wyjazd integracyjny dla uczniów klas pierwszych
 • Ślubowanie uczniów klas I-szych
 • Obchody Święta Niepodległości Polski w dniu 11 listopada
 • Bal Studniówkowy
 • Uroczystość pożegnania Uczniów klas IV-tych
 • Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego

 1. 6. Samorządność uczniowska:

IX Liceum Ogólnokształcące stwarza Uczniom przestrzeń do aktywności i samodzielności, wspierając samorządność uczniowską i zachęcając do stosowania demokratycznych procedur w życiu szkoły. Corocznie w tajnych i powszechnych wyborach szkolnych wyłaniany jest Samorząd Uczniowski. Opiekę nad Samorządem sprawuje wybrany przez Uczniów nauczyciel/ nauczyciele. Inicjatywy uczniowskie otrzymują wsparcie nauczycieli, ale przebycie drogi od pomysłu do realizacji odbywa się w dużej mierze samodzielnie przez Uczniów. Planowanie, organizowanie i ocenianie własnej pracy jest zasadą działań samorządu. Samorząd Uczniowski organizuje wiele akcji charytatywnych, imprez szkolnych i pozaszkolnych.

 1. 7. Współpraca z Rodzicami:

Szkoła wspiera Rodziców w realizacji zadań wychowawczych. Rodzice lub prawni opiekunowie Uczniów są partnerami szkoły w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Zebrania wychowawców z Rodzicami odbywają się kilka razy w czasie roku szkolnego. Ponadto organizowane są dni otwarte dla Rodziców. Organem przedstawicielskim ogółu rodziców jest Rada Rodziców, wybierana we wrześniu każdego roku. Z kolei Rada Rodziców wybiera spośród siebie tzw. Prezydium, które prowadzi bieżącą działalność we współpracy z dyrekcją i nauczycielami.

 1. 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla Uczniów i ich Rodziców jest zadaniem szkolnego pedagoga i psychologa, w szczególności:

 • wspieranie Rodziców i Nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • w trudnych sytuacjach wychowawczych podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych
 • sprawowanie opieki nad Uczniami w oddziałach oraz nad uczniami objętymi spełnianiem obowiązku nauki w formie nauczania indywidualnego
 • podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programów szkolnych
 • działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 1. 9. IX Liceum Ogólnokształcące w środowisku lokalnym:

IX Liceum Ogólnokształcące współdziała z wieloma organizacjami i instytucjami na szczeblu lokalnym i krajowym:

 • Uczniowie i Rodzice Uczniów
 • Urząd Miasta Krakowa
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
 • Rada Dzielnicy V Miasta Krakowa
 • Wyższe Uczelnie: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Akademia Wychowania Fizycznego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy
 • Szkolny Związek Sportowy
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
 • Centrum Interwencji Kryzysowej
 • Domowe Hospicjum Dla Dzieci Alma Spei
 • Domy Dziecka
 • Dzielnicowe Koło Emerytów
 • Parafia Św. Szczepana
 • Filharmonia Krakowska
 • Opera Krakowska
 • Teatry, Kina, Domy Kultury, Muzea Miasta Krakowa
 • Domy Kultury Miasta Krakowa
 • Policja, Straż Miejska
 • Schronisko dla bezdomnych zwierząt
 • Media: radio, prasa, telewizja
 • Fundacja Panteon Narodowy
 • Instytut Polsko Węgierski im. Wacława Felczaka w Warszawie
 • Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego Krzyżowa
 • Instytut Goethego (Program „Deutsch Plus”)
 • Okręgowa Izba Adwokacka
 • Fundacja „Urwany film”
 • Krakowska Szkoła Mówców
 • Zaprzyjaźnione szkoły

 1. 10. Partnerska współpraca zagraniczna:

IX Liceum Ogólnokształcące ma długoletnią tradycję w prowadzeniu partnerskich wymian zagranicznych. W latach 1987-2009 prowadzona była systematyczna współpraca ze szkołą Fanny Leicht Gymnasium w Stuttgarcie polegająca na obustronnej wymianie uczniów.

W okresie 2000-2017 istniała partnerska współpraca ze szkołą w Westerburgu w Nadrenii-Palatynacie w Niemczech, która objęła Uczniów, Nauczycieli, Rodziców i Dyrekcję. Dwa razy do roku odbywała się szkolna wymiana Uczniów i Nauczycieli. Formy tych spotkań realizowane były poprzez aktywne metody zajęć np. metoda projektu. Dyrektor pozostawał w ścisłej współpracy z dyrektorem partnerskiej szkoły Konrad-Adenauer-Gymnasium w Westerburgu w obszarach: zarządzanie, procesy edukacyjne, efekty kształcenia i wychowania, w szczególności wychowania do wartości. Nauczyciele obydwu szkół zrealizowali kilka obustronnych wizyt i projektów doskonalenia zawodowego.

W roku szkolnym 2024-2025 przywrócona została współpraca z Konrad-Adenauer-Gymnasium w Westerburgu oraz planowane jest rozpoczęcie wymiany Uczniów z Friedrichgymnasium Altenburg w Turyngii.

Od 2013 roku pielęgnowana jest współpraca w zakresie edukacji europejskiej z instytucją Europahaus w Bad Marienbergu w Niemczech. Uczniowie IX Liceum biorą co roku udział w międzynarodowym anglojęzycznym projekcie (z młodzieżą z 7 krajów Europy) współfinansowanym z funduszy europejskich i/lub rządu krajowego kraju związkowego Nadrenia-Palatynat

W roku 2006 nawiązano współpracę ze szkołami włoskimi w Rosetto i Anzio z którymi realizowane były projekty tematyczne: np. „Polska ziemia – włoska królowa”, „Pamiętajmy o wojnie – by żyć dla pokoju”. W 2017 roku szkoła nawiązała współpracę ze szkołą Weronie, następnie w Palermo a w 2022 roku ze szkołą w Ferrarze. IX Liceum co roku organizuje obustronny program wymiany uczniów z dwiema wybranymi szkołami we Włoszech.

 1. 11. Doskonalenie zawodowe nauczycieli:

Rozwój zawodowy Nauczycieli jest niezbędny do zapewnienia rozwoju jakościowego szkoły. Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli (WDN) obejmuje:

 • Szkolenia Rady Pedagogicznej organizowane przez dyrekcję szkoły
 • Pracę samokształceniową Nauczycieli w zespołach przedmiotowych
 • Udział Nauczycieli w doskonaleniu zawodowym organizowanym przez ośrodki doskonalenia zawodowego w kraju i za granicą w formie: konferencji metodycznych, kursów, kursów przez Internet, warsztatów, szkoleń
 • Studia podyplomowe organizowane przez wyższe uczelnie
 • Samokształcenie
 • Kursy i szkolenia organizowane przez CKE i OKE
 • Koleżeńska obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez Nauczycieli

 1. 12. Rozwój bazy techno-dydaktycznej IX Liceum Ogólnokształcącego:

Budynek szkoły pochodzi z lat pięćdziesiątych XX wieku. Ważniejsze remonty i inwestycje, które przeprowadzono w latach 2002-2018:

 • Modernizacja sieci Internetowej, wdrożenie dziennika elektronicznego
 • Monitoring wizyjny – rozbudowa sieci
 • Sala gimnastyczna i zaplecze dla nauczycieli wychowania fizycznego, węzeł sanitarny
 • Gabinet pedagoga
 • Likwidacja mieszkania służbowego, przekształcenie pomieszczeń na biura księgowości
 • Doposażanie sal lekcyjnych i zapleczy w meble szkolne
 • Malowanie korytarzy i sal lekcyjnych
 • Realizacja programu hydroizolacji fundamentów budynku szkolnego
 • Doposażenie w sprzęt multimedialny i komputery
 • Elektroniczne wypożyczanie księgozbioru
 • Centrum multimedialne w czytelni szkolnej
 • Siłownia szkolna
 • Remont i modernizacja pracowni chemicznej
 • Szatnie uczniowskie – zmiana koncepcji obsługi uczniów
 • Bieżący remont sal lekcyjnych i zapleczy oraz pokoju nauczycielskiego
 • Wymiana pokrycia dachowego na budynku.
 • Termomodernizacja budynku (wymiana okien i ocieplenie obiektu).

Ważniejsze remonty i inwestycje, które przeprowadzono w 2018-2022:

 • Uruchomienie sklepiku (wykonanie przyłączy wod-kan, elektr) z ciepłymi posiłkami, zakup mebli do sklepiku
 • Generalny remont szatni, zakup indywidualnych szafek dla uczniów
 • Generalny remont pomieszczeń biblioteki, zakup nowych regałów
 • Rozpoczęcie budowy nowej hali sportowej, boiska zewnętrznego i siłowni plenerowej
 • Modernizacja monitoringu wizyjnego
 • Zakup tablic interaktywnych (4 sztuki)
 • Zakup monitorów interaktywnych (9 sztuk)
 • Zakup stanowisk komputerowych (15 zestawów) oraz nowych mebli do pracowni informatycznej
 • Zakup stanowisk komputerowych (23 zestawy) do sal lekcyjnych
 • Zakup nowych laptopów służbowych (5 sztuk)
 • Zakup nowych komputerów typu „all in one” do czytelni (3 sztuki)
 • Wyposażenie sal lekcyjnych z południową ekspozycją w klimatyzatory (13 sztuk)
 • Zakup wyposażenia kuchennego (piec z piekarnikiem, zmywarka) do realizacji zajęć o charakterze międzykulturowym
 • Doprowadzenie do pracowni informatycznej oddzielnego światłowodu
 • Zakup do pokoju nauczycielskiego kserokopiarki, 3 drukarek i nowych szafek osobistych dla nauczycieli
 • Wyposażenie pracowni językowych (język angielski, włoski, niemiecki)
 • Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej, chemicznej i biologicznej
 • Doposażenie sal lekcyjnych i zapleczy w nowe meble

Inwestycje zrealizowane w latach 2023-2024

 • Oddanie do użytku nowoczesnej trzysektorowej hali sportowej, sali fitness, boiska zewnętrznego i siłowni plenerowej (wraz z pełnym wyposażeniem: stoły do tenisa stołowego, piłki do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, bramki, nagłośnienie, rozkładana scena teatralna)
 • Zakup 3 monitorów interaktywnych ze środków rządowych i gminy Kraków z projektu „Aktywna tablica”
 • Zakup 2 monitorów interaktywnych i 2 komputerów „all in one” ze środków gminy Kraków
 • Zakup 3 nowych laptopów do użytku służbowego nauczycieli
 • Zakup 4 klimatyzatorów

 

„Koncepcję pracy IX Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Wróblewskiego” opracowano w 2000 roku, modyfikowano w 2005 i w 2011 roku oraz 2015 roku. Aktualna wersja dokumentu ustalona we współpracy z podmiotami: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd Szkolny, Rada Rodziców, Pracownicy niepedagogiczni przyjęta została do stosowania na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 26 marca 2024 roku.

Skip to content