Regulamin zmiany oddziału

REGULAMIN ZMIANY ODDZIAŁU KLASOWEGO PRZEZ UCZNIA IX LO

I. Jeżeli w danym oddziale klasowym jest wolne miejsce, przeniesienie ucznia do równoległej klasy o innym profilu (różne przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym) możliwe jest za zgodą Dyrektora szkoły po spełnieniu przez Ucznia następujących warunków:

1. Po zakończeniu klasyfikacji końcoworocznej Uczeń składa do Dyrektora szkoły podanie z uzasadnieniem oraz opinią Wychowawcy na swój temat (zawierającą między innymi informacje o wynikach klasyfikacji, zachowaniu i systematyczności w uczęszczaniu na lekcje w ciągu całego roku szkolnego) oraz

2. Uczeń przystępuje do egzaminu (pisemny i ustny) z przedmiotu/ przedmiotów, który w klasie pierwszej i/ lub drugiej realizowany był na poziomie rozszerzonym. Uczeń musi uzyskać pozytywną ocenę z obydwu części egzaminu. Egzaminy odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia. Zakres materiału oraz arkusz egzaminacyjny przygotowuje Nauczyciel/ Nauczyciele uczący w klasie, do której aspiruje Uczeń.

II. W uzasadnionych przypadkach zmiana klasy nastąpić może po klasyfikacji śródrocznej lub w innym okresie roku szkolnego. Uczeń składa do Dyrektora szkoły podanie z uzasadnieniem oraz opinią Wychowawcy na swój temat (zawierającą między innymi informacje o ocenach bieżących, zachowaniu i frekwencji na zajęciach) oraz przystępuje do egzaminu (pisemny i ustny) z przedmiotu/ przemiotów, który w klasie pierwszej i/ lub drugiej (do której Uczeń chce się przenieść) realizowany był na poziomie rozszerzonym. Uczeń musi uzyskać pozytywną ocenę z obydwu części egzaminu. Zakres materiału oraz arkusz egzaminacyjny przygotowuje Nauczyciel/ Nauczyciele uczący w klasie, do której aspiruje Uczeń. Termin egzaminu ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z Nauczycielem egzaminatorem.

 

III. Dodatkowe warunki przeniesienia Ucznia ustala Dyrektor szkoły.

Skip to content