Dokumenty do rekrutacji 2019

Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej są:

  1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty
  3. wniosek o przyjęcie (wydrukowany z systemu OMIKRON)
  4. 2 zdjęcia
  5. karta zdrowia
  6. kopia skróconego odpisu aktu urodzenia

 

Dodatkowo należy złożyć wypełniony i podpisany przez kandydata i rodzica/opiekuna kwestionariusz 2019 >>>>