Dokumenty do rekrutacji 2024

Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadpodstawowej są:

  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  3. dwa (2) zdjęcia
  4. karta zdrowia
  5. kopia skróconego odpisu aktu urodzenia
  6. dodatkowo należy złożyć wypełniony i podpisany przez kandydata i rodzica/opiekuna Kwestionariusz osobowy >>>>

 

Skip to content