Regulamin przeniesienia z innej szkoły

REGULAMIN PRZYJĘCIA UCZNIA Z INNEJ SZKOŁY DO KLASY DRUGIEJ LUB TRZECIEJ W IX LO

I. Jeżeli w danym oddziale klasowym jest wolne miejsce, przyjęcie ucznia z innej szkoły możliwe jest za zgodą Dyrektora IX LO po spełnieniu przez Ucznia następujących warunków:

1. Po zakończeniu klasyfikacji końcoworocznej Uczeń składa do Dyrektora IX LO podanie z uzasadnieniem i świadectwem z promocją do klasy drugiej lub trzeciej.

2. Na ostatnim świadectwie promocyjnym uczeń musi mieć z zachowania przynajmniej ocenę: dobry.

3. Uczeń przystępuje do egzaminu (pisemny i ustny) z przedmiotu/ przedmiotów, który w klasie pierwszej i/ lub drugiej realizowany był na poziomie rozszerzonym. Uczeń musi uzyskać pozytywną ocenę z obydwu części egzaminu. Egzaminy odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia. Zakres materiału oraz arkusz egzaminacyjny przygotowuje Nauczyciel uczący w klasie, do której aspiruje Uczeń.

II. W uzasadnionych przypadkach przyjęcie do IX LO nastąpić może po klasyfikacji śródrocznej lub w innym okresie roku szkolnego. Uczeń składa do Dyrektora szkoły podanie z uzasadnieniem, ostatnim świadectwem promocyjnym (ocena zachowania: minimum dobre) oraz opinią Wychowawcy (z dotychczasowej szkoły) zawierającą między innymi informację o ocenach cząstkowych, zachowaniu i frekwencji na zajęciach oraz przystępuje do egzaminu (pisemny i ustny) z przedmiotu/ przedmiotów, który w klasie pierwszej i/ lub drugiej (do której Uczeń chce się przenieść) realizowany był na poziomie rozszerzonym lub/ oraz wynikających z różnic między szkołami (np. drugi język obcy). Uczeń musi uzyskać pozytywną ocenę z obydwu części egzaminu. Zakres materiału oraz arkusz egzaminacyjny przygotowuje Nauczyciel uczący w klasie, do której aspiruje Uczeń. Termin egzaminu ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z Nauczycielem egzaminatorem.

 

III. Dodatkowe warunki przeniesienia Ucznia ustala Dyrektor szkoły.