Regulamin przeniesienia z innej szkoły

REGULAMIN PRZYJĘCIA UCZNIA Z INNEJ SZKOŁY

I. Jeżeli w danym oddziale klasowym jest wolne miejsce, przyjęcie ucznia z innej szkoły możliwe jest za zgodą Dyrektora IX LO po spełnieniu przez Kandydata następujących warunków:

1. Po zakończeniu klasyfikacji rocznej Kandydat składa do Dyrektora IX LO podanie z uzasadnieniem i świadectwem z promocją do klasy wyższej.

2. Na ostatnim świadectwie promocyjnym Kandydat musi mieć z zachowania przynajmniej ocenę: dobry.

3. Kandydat przystępuje do sprawdzianów (pisemny i ustny) z przedmiotu/ przedmiotów, które w klasach niższych (pierwszej/ drugiej/ trzeciej) realizowane były na poziomie rozszerzonym oraz do sprawdzianów z języka polskiego i matematyki. Kandydat musi uzyskać pozytywne oceny z wszystkich sprawdzianów. Sprawdziany odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia. Zakres materiału oraz sprawdziany przygotowują Nauczyciele uczący w klasie, do której aspiruje Kandydat.

(Przykład: Kandydat chce przenieść się do klasy biol-chem. Przystępuje zatem do sprawdzianów z języka polskiego i matematyki w zakresie podstawowym oraz biologii i chemii w zakresie rozszerzonym. Ewentualnie do egzaminów klasyfikacyjnych z innych przedmiotów, których nie realizował z uwagi na inny typ szkoły, np. z drugiego języka obcego).

II. W uzasadnionych przypadkach przyjęcie do IX LO nastąpić może po klasyfikacji śródrocznej lub w innym okresie roku szkolnego. Kandydat składa do Dyrektora szkoły podanie z uzasadnieniem, ostatnim świadectwem promocyjnym (ocena zachowania: minimum dobre) oraz opinią Wychowawcy (z dotychczasowej szkoły) zawierającą między innymi informację o ocenach bieżących, zachowaniu i frekwencji na zajęciach oraz przystępuje do sprawdzianów (pisemny i ustny) z przedmiotu/ przedmiotów, które w klasach niższych realizowane były na poziomie rozszerzonym lub/ oraz do sprawdzianów wynikających z różnic między szkołami (np. drugi język obcy). Kandydat musi uzyskać pozytywne oceny ze wszystkich sprawdzianów. Zakres materiału oraz sprawdzian przygotowuje Nauczyciel uczący w klasie, do której aspiruje Kandydat. Termin sprawdzianu/ sprawdzianów ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z Nauczycielem/ Nauczycielami.

 

III. Dodatkowe warunki przeniesienia Kandydata ustala Dyrektor szkoły.

Skip to content